Att följa lärande!

Plötsligt kommer den bara den där idéen som verkar så perfekt. Om den sedan är så fantastisk återstår att se när vi testat den ordentligt. Då ska det analyseras och reflekteras över om den var bra.

Vi har under en längre tid arbetat med:

  • talbilder och talfamiljer för talen upp till 10,
  • påvisat och tränat oss på strategier för addition och subtraktion upp till 20,
  • dubbelt och hälften
  • udda och jämna tal

Nu tänker jag att vi ska sätta ord på kunskaperna, vi ska prata ännu mer matte utifrån de kunskaper varje elev har.
Matrisen för bedömning som vi använt ser ut så här:
matris udda jämna tal bla åk1Lektion 1:

Genomgång av vad vi arbetat med uppdatering av de olika moment vi tränat på. Diskussioner i grupper om de olika områdena.
Varje elev reflekterar själv och sätter ord på sin kunskap skriftligt.

Jag sammanställer och sätter ihop grupper.

Lektion 2:

Eleverna ska få ta del av och diskutera tillsammans utifrån sina kunskapsnivåer de olika områdena.
Olika påståenden kommer att leda diskussionerna framåt.
De ska få göra en egen bedömning av var de befinner sig i matrisen vi använt.

Här kommer jag att få möjlighet att sätta mig med de elever som behöver mer träning samtidigt som jag kan utmana de som redan har kommit en bra bit på sin kunskapsväg.

Lektion 3:

Gemensam reflektion och avslutning. Vi sätter tillsammans ord på våra kunskaper.

IMG_2467En tanke på undervisningsupplägg som jag fick under läsningen av Att följa lärande- formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam. Mina funderingar över om det är ett hållbart upplägg hänger mest samman med elevernas ålder. Jag hade inte tvekat en sekund om vi gjort det i åk 2 eller i åk 3 men nu redan i åk 1 fixar mina elever detta?

Förutsättningen att lyckas ligger i hela träningsproceduren och lektion 1. De är avgörande för om jag kommer att nå fram med mina tankar. Arbetet i grupperna kommer att kräva handledning och bra sammansättning.

Under denna del tänker jag ge eleverna påståenden att reflektera över. De ska inte bara säga om det är sanna eller falska de ska kunna motivera varför. Påståendena tar jag fram utifrån elevernas egna reflektioner som de lämnade in efter första lektionen.

Genom detta arbete hoppas jag att lärandet blir än mer synligt för eleverna. Om eleverna ser sin egen kunskapsutveckling blir de mer aktiva i lärandet och i längden når vi högre kunskapsnivåer.

Ytterligare en aspekt i om det hela blir lyckat eller ej är de värdegrundstankar som vi byggt upp i gruppen. Om de sitter och eleverna kan anamma dem och omsätta dem i verkligheten blir detta ett prov på.

Detta kommer att bli en sista aktion i den aktionsforskning som skett i arbetslaget under läsåret. En kortare rapport kommer att skrivas, utifrån aktionerna som är gjorda och när den är klar hamnar den också här.

Idéer och inspiration!

Lever i en lyckobubbla där det flödar av inspiration. Matematiken utvecklas både genom lektioner och elever som interagerar med varandra samt via samtal om lärares lärande.

Har 2 veckor på rad haft äran att få besöka NCM- Nationellt Centrum för Matematik i Göteborg tillsammans med deltagare i matematiklyftet från Ängelholms kommun. Jag har kunnat sitta med som lyssnare och deltagare istället för att leda diskussionerna vidare vilket givit en annan synvinkel på vårt uppdrag och det lärande som skett hos lärarna under lyftet. Vi har kommit långt resonemangen som förs är långt ifrån läroböckernas magiska styrande över undervisningen. de finns som komplement men lärarna lutar sig idag mot sin egen kunskap om matematik och hittar andra möjligheter till sin undervisning än den via läroböckerna. Nu har vi nått målet med matematiklyftet i mina ögon! Tryggare lärare som vågar lita på sin egen kunskap och som har fått verktyg att luta sig mot som hjälper dem i undervisningen. De kommer att utvecklas även i fortsättningen och har även utvecklat sitt eget lärande så mycket att andra ämnen de undervisar i nu också förändras i positiv riktning.

IMG_2227För egen del har jag hämtat ännu mer inspiration och fått se att det verkligen spelar roll hur vi läger grunden  på arbetet i de lägre åldrarna som sedan utvecklas under de senare åren i elevernas skolgång. Grunden för tankar och förståelsen för talen läggs tidigt redan under barnens år i förskolan. Här gäller det att vi knyter an och lyfter till nästa steg och inte hänger kvar vid kunskap som redan finns. Vi måste i förskoleklass och på lågstadiet våga ta ett stort steg och inte se hinder eller begränsningar, bara möjligheter i utvecklingen av kunskaper. Nu smider jag planer om hur vi kan tidigarelägga satsningarna även i förskoleklass. NCM har precis gett ut en bok om det arbetet som jag föll för direkt och vi har utvecklat tankarna och kört en omtagning med våra elever i åk 1. Vi ville få eleverna att se bilder istället för att räkna så vi byggde talet 7 på 3 olika sätt och kopplade till detta matematikspråket. Pararbete blev grupparbete om 8 elever och elever oavsett nivå påtalade nya kunskaper efteråt. Allt från att nu kan jag se talen och slipper räkna till de som nu visste hur de ville bygga talen när vi arbetade.
IMG_2254 IMG_2260

Jag har arbetat i snart 22,5 år i skolans värld, så när som några år då jag vistades hemma med mina egna söner, så jag vågar säga att jag har erfarenhet av att arbeta med eleverna i matematik på lågstadiet. Jag har dessutom de sista 12 åren arbetat utan lärobok vilket är en befrielse. Jag lägger inte ner någon tid på rättning idag, jag använder min tid mycket mer effektivt till undervisningen och är mer uppmärksam under lektionerna på vad eleverna påvisar för kunskap. Att få arbeta i lugn och ro och skapa ett didaktiskt kontrakt med eleverna är viktigt, det är här vi lägger grunden för bra undervisning.